הסכם ייעוץ

נחתם ביום חתימת היועץ חתימה דיגיטלית בטופס הצטרפות היועץ לאתר Eshabona.com

בין

    אתר Eshabona.com
        (להלן: "המזמין")        מצד אחד

לבין
מצ”ב נתוני היועץ עם חתימה אלקטרונית על כל פרטיה
(להלן: “היועץ”) מצד שני

הואיל והמזמין עוסק במתן שירותים \ מוצרים רבים ומגוונים ללקוחות וביניהם שירותי ייעוץ זוגי לאתר Eshabona.com (להלן: “תחום העיסוק”), באמצעות אתר אינטרנט Eshabona.com ועל-גבי פלטפורמות נוספות;

והואיל והיועץ בעל הידע, הניסיון והכישורים המתאימים לצורך מתן ייעוץ בתחום העיסוק;

והואיל והמזמין הציע ליועץ והיועץ הסכים לייתן שירותי יעוץ בתחום העיסוק למזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה

    :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
 1. מבוא
  1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.
  1.2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 2. הצהרות היועץ
  היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
  2.1. כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
  2.2. כי יש בידיו תעודה המסמיכה אותו לעסוק בייעוץ זוגי, ממוסד מוכר ומוסמך להכשרת יועצים/מטפלים זוגיים וכי הוא בעל ניסיון פעיל בתחום הייעוץ והטיפול הזוגי, הידע המקצועי, הניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.
  2.3. כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים ליתן שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה.
 3. ההתקשרות
  3.1. היועץ ייתן שירותי ייעוץ למזמין בתחום העיסוק, ימלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובמלוא זמנו, כמתחייב מתפקידו.
  3.2. מוסכם ומובהר בזאת כי היועץ פועל לביצוע הוראות הסכם זה כקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בינו לבין המזמין כל יחסי עובד – מעביד.
  3.3. היועץ מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמין ובהעדר יחסי עובד – מעביד בינו לבין המזמין, במישרין ובעקיפין.
  3.4. היועץ מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי מטעמו כי נתקיימו בינו לבין המזמין יחסי עובד – מעביד, תחשב, בין היתר, כחוסר תום לב מצדם ו/או כהטעיית המזמין ו/או כהפרה יסודית של הסכם זה.
  3.5. היועץ מתחייב בזאת לפצות את המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין, באם המזמין יחויב בתשלום כלשהו בגין יחסי עובד – מעביד בין המזמין לבין היועץ.
  3.6. מובהר בזאת כי בין היועץ למזמין לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי היועץ לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים ללא אישורו של המזמין מראש ובכתב.
  3.7. היועץ מודע לכך שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו לעיל ולהלן בהסכם זה.
 4. פעילות היועץ
  4.1. המזמין ממנה בזאת את היועץ להיות יועץ מטעם המזמין והיועץ מתחייב בזאת לייעץ ללקוחות וגולשי האתר (“הלקוחות”) בכפוף להוראות הסכם זה.
  4.2. היועץ יעשה את מירב המאמצים כדי לענות לפניות הלקוחות באופן מקצועי, יעיל ובהתאם להכשרתו ולהוראות כל דין.
  4.3. היועץ מתחייב בזאת לפעול בפני כל הלקוחות של המזמין כנציגו בהתאם להסמכה שקיבל לכך מאת המזמין וכן לשמור על מוניטין המזמין ושמו הטוב.
  4.4. היועץ לא יהא רשאי להסב ו/או להימחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או להעביר את ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שלישי כלשהו.
  4.5. היועץ מתחייב לפעול בביצוע פעילותו על פי הסכם זה בתיאום עם ובכפוף למזמין וזאת באופן אישי ובסיוע של עובדי המזמין.
  4.6. היועץ מתחייב לתת יעוץ באמצעות פגישה פרונטלית, מחשב ואינטרנט וכל כלי אחר שבו יעשה שימוש באתר המזמין מעת לעת.
  4.7. היועצים מתחייבים לייעץ בהתאם להנחיות עבודה ליועצים נספח א’.
  4.8. כל יועץ מתחייב לתת מענה לכל התראה, הזמנה, פגישה בכל עת, בכל מקום, שנשלחה אליו בכל אמצעי תקשורת מאת אתר Eshabona.com במהלך הזמן אותו הגדיר בפלטפורמת בוקינג כזמין ללקוחות.
  4.9. כמות הייעוציים אינה מוגבלת ליועץ, בהתאם לכמות הפניות, זמן ממוצע לייעוץ 60 דקות.
  4.10. הכסף להעברת התשלום יכנס ישירות לחשבון ה PayPal שהגדרת בחנות שלך בעת הירשמותך לאתר Eshabona.com.
 5. הימנעות מתחרות וסודיות
  5.1. היועץ מצהיר ומתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב של המזמין ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, הן במשך תקופת הסכם זה והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה אצל המזמין ו/או הקשור בעסקיו ו/או תכניותיו ו/או פעולותיו ו/או תהליכי הייצור או השיווק ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או מקצועי ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעת היועץ אגב מילוי חובותיו לפי הסכם זה.
  5.2. היועץ מצהיר ומתחייב כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם המזמין על פי הסכם זה, לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס לתחום העיסוק של המזמין לרבות נוסחאות ו/או דו”חות ו/או נתונים ו/או רישומים ו/או עלויות מוצרים ו/או תמחירים ו/או כל מידע הקשור בספקים ו/או בלקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים ו/או כל מידע הקשור במכירות של המזמין ו/או בשיטות הפעולה ו/או השיווק שלו ו/או בפעילותו, הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד רכושו הבלעדי של המזמין והוא ניתן לידיעתו של היועץ אך ורק בקשר לקשריו עם המזמין על פי הסכם זה. היועץ מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.
  5.3. היועץ מצהיר כי ידוע לו שהמידע הסודי הנ”ל כולל מידע סודי השייך למזמין ו/או ללקוחותיו ו/או לספקים של המזמין והיועץ מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע הנ”ל, אף לאחר שיסתיים הסכם זה.
  5.4. היועץ מצהיר ומתחייב כי גם לאחר תום תקופת הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא להשאיר ברשותו כל מסמך ו/או חומר שנמסרו לו או הגיעו לרשותו בעקבות ו/או כתוצאה מעבודתו עבור המזמין ולהחזיר מיד, כל מסמך, מכשיר, חפץ או חומר כאמור עם סיום עבודתו עבור המזמין ו/או להשמיד בתיאום מראש עם המזמין כל מידע שנאסף ו/או נשאר ברשותו ושלא הועבר לרשות המזמין.
  5.5. היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על התחייבויותיו ונכונות הצהרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה.
 6. התמורה ליועץ
  6.1. במהלך תוקפו של הסכם זה התשלום (להלן: “דמי הייעוץ”) יתבצע ישירות מהמזמין “הלקוח \ המתייעץ” לחשבון ה PayPal שלך שהגדרת בבניית האתר שלך באתר Eshabona.com.
  6.2. דמי הייעוץ ישולמו ליועץ בכל עת מידית עם ביצוע הזמנת הלקוח באתר Eshabona.com .
  6.3. הצדדים מסכימים בזאת כי דמי הייעוץ המגיעים ליועץ על פי סעיף 6.1 לעיל הינם התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות הסכם זה והיועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו וכל תשלום של מס או היטל על הכנסותיו על פי הסכם זה ו/או בגין ניהול עסקיו, יחולו על היועץ בלבד.
  6.4. מוסכם ומוצהר בזאת כי אתר Eshabona.com גובה עמלה של 10% פר כל ייעוץ \ מוצר שמוזמן דרכו בכל עת.
  6.5. מוסכם ומוצהר בזאת כי אין ולא תהא ליועץ טענה או תלונה כלשהי כלפי המזמין.
 7. תקופת ההסכם וסיומו
  7.1. הסכם זה יעמוד בתוקפו מיום חתימת הסכם זה ועד להודעת הפסקת העבודה מצד היועץ או המזמין בכתב ומראש כ – 30 יום (להלן: “תקופת ההסכם”), ובכפוף להוראות העבודה ליועצים – נספח א’ להסכם זה.
  7.2. על אף האמור לעיל, הצדדים מסכימים בזאת כי הסכם זה יבוא לידי סיום אם ובמועד בו חו”ח נפטר היועץ או הוכרז פסול דין. כמו כן הצדדים מסכימים בזאת כי המזמין יהיה רשאי לקצר את תקופת ההסכם או להפסיקה לאלתר אם מעל היועץ באמון המזמין ו/או עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או הוכרז פושט רגל ו/או מונה נאמן על רכושו ו/או חלה במחלה שמונעת ממנו לייעץ ו/או כשל מלספק שירותי ייעוץ מכל סיבה שהיא ו/או הפר תנאי מתנאי הסכם זה וההפרה לא תוקנה ו/או לא הוסרה תוך 7 ימים מקבלת הודעת מהמזמין ו/או ממי מטעמו בכתב על ההפרה הנ”ל.

7.3 היועץ מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה על ההפרה על ידי המזמין.

8. מדיניות החזרת וביטול השירות \ מוצר ע”י הלקוח (המתייעץ)

רכישה באינטרנט, או רכישה בטלפון לאחר עיון באתר או שנשלח לתיבת הדואר או על סמך פרסום בעיתון, היא רכשה שבמהלכה אין מגע ישיר בין המוכר לקונה, והקונה לא יכול לראות ולבדוק את השירות \ המוצר המוצע. הצרכן מסתמך רק על המידע שפורסם באתר או בקטלוג, ועשוי להתברר פער בין תיאור המוצר או השירות לבין מה שנרכש בפועל.

חוק הגנת הצרכן מקנה הגנה בעסקת מכר מרחוק, ומאפשר לצרכן לבטל את העסקה בתנאים מסוימים. סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבצע ביטול עסקה באופן חד-צדדי מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת השירות או המוצר או מיום קבלת טופס גילוי לפי המאוחר מבניהם.

9. היקף ההסכם
הסכם זה מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן שירותי ייעוץ או העלאת מוצרים על ידי היועץ למזמין והוא מבטל ובא במקום כל הסדר, מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים, שקדמו להסכם זה.

10. שינויים
כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם זה.

11. הודעות
כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו, בטופס ההצטרפות לאתר. כל הודעה שתישלח באימייל או בדואר רשום, לפי אחת מן הכתובות הנ”ל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום 3 ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

בחתימה דיגיטלית עם הצטרפות היועץ לאתר.

נספח א’

הנחיות לעבודה יועצים :
שיטת עבודה
הייעוץ באתר Eshabona.com הינו ייעוד ושליחות חשובה מאוד, אתה אחראי על שלום הבית של זוגות ואנשים שמתייעצים עמך.
מבחינת האתר Eshabona.com שלום בית הוא ערך עליון חשוב והסוד להצלחת כל מה שקורה לאדם בחייו תלויה ביכולת לאהוב ולקיים זוגיות טובה ובריאה, נבקשך להתייחס לעצמך, ללקוחות ולאופן הייעוץ שלך באחריות, בדייקנות, ביעילות וברצינות הרצויה.
אופן העבודה : הלקוחות מזמינים יעוץ באתר Eshabona.com דרך פלטפורמת בוקינג עם יום, שעה ומיקום מדויקים, ניתן לציין מס’ נייד ההתחייבות והתשלום מועברים ישירות לחשבונך דרך אתר PayPal בניקוי עמלת אתר Eshabona.com של 10% ממחיר הייעוץ \ מוצר שצוינו בעלויות..
הנך מתחייב לעמוד בזמנים ובמיקום הנקבעים לתת את שירותי הייעוץ, לספק את המוצרים ללקוחות ישירות, כל ההתנהלות מרגע הזמנת והתחייבות הלקוח ועד לביצוע הייעוץ או שליחת המוצר מתנהלים ישירות בינך “היועץ” לבין מזמין השירות “הלקוח”.
החברה רשאית לבצע ביקורות להערכת השירות \ המוצר שלך ואיכות הייעוץ \ המוצר.
במידה ושביעות הרצון של המתייעצים עמך יורדת מתחת לממוצע הרצוי שנקבע ע”י החברה, החברה רשאית לבחון מחדש את המשך התקשרותך לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה בכתב על כך.
רוח האתר : היועץ לרוב לא ימליץ על פירוד, פירוק או גירושים לזוגות הנשואים המתייעצים, ההמלצה המנחה והגורפת באתר להביא ליידי ביטוי כל שיטה ואסטרטגיה שנלמדו על מנת להביא לשלום בית אמתי.

מהנדסים מחדש את הזוגיות

מהנדסים מחדש את הזוגיות

אתר Eshabona הוא אתר שאתה פונה אליו כדי לשפר את עצמך במערכת הזוגית.

ללמוד איך לתפקד נכון וטוב יותר בזוגיות שלך, איך להגיע לשלום בית אמתי.

בריאות בזוגיות, מערכת יחסים טובה, חזקה, יציבה ומאושרת יותר.

נישואים בריאים ומאושרים, סגנון חיים איכותי אהבה ושלום בזוגיות, במשפחה ובנישואים.

יש הבדל ענק רוב האנשים רוצים משהו מסוים בזוגיות שלהם איזושהי פנטזיה שדימינו תמיד.

אידיליה שקיימת להם לגבי זוגיות, משפחה, אך לא תמיד זה מה שהם צריכים.

כאן נכנסים היועצים שלנו בשיטה מאוד ייחודית לעזור לך להבין ולהדריך אותך מה בדיוק אתה צריך.

זוגות רבים מגיעים לדרך ללא מוצא!

גם אם הם רוצים להיעזר בגורמים חיצוניים, מאוד יקר ואינם יכולים לאפשר לעצמם טיפול ממושך ויעיל.

מהנדסים מחדש את הזוגיות אשה בונה טיפול שיעלה אותם על דרך המלך ויביא אותם לחוף מבטחים.

ייעוץ נישואים שלנו מתמחה במקרים קשים במיוחד ופתרון יעיל וממוקד בעשרה מפגשים עושה לך מהפך באישיות.

גם אם יש לזוגות את האמצעים רוב היועצים מתמקדים ומטפלים בעיקר ביחסים בין בני הזוג.

לעומת זאת מה שהאתר שלנו נותן הוא עזרה שעוטפת אותך 360 מעלות.

עזרה שמטפלת בכל התחומים הנדרשים:

יועצי ומטפלי אישיים וזוגיים: כלכלנים, יועצי זוגיות עורכי דין, 

יועצי זוגיות מחנכים, יועצי זוגיות מדענים , יועצים מיניים, מגשרים ועוד…

בנוסף גם אם יש לך את הכסף ויש לך את היועץ העוטף 360 מעלות.

חלקם של היועצים יגיעו בחינם לסלון ביתך וישתפו אותך ואת בני ביתך ואת חבריך בחוויות,

בטיפים ובסודות מהחיים האישיים שלהם.

מהנדסים מחדש את הזוגיות אשה בונה להתייעץ עם אחד מהיועצים שלנו ב Eshabona

אסטרטגיה חדשנית ומהפכנית ההתמקדות היא לעזור לך להבין מה אתה עושה לא נכון.

בעצמך ובמערכת הזוגית שלך.

במה אתה צריך להתמקד, איזה שינוי אתה צריך לעשות, כמה, למה ואיפה אתה צריך להיות בזוגיות.

ניתן לקבל ייעוץ אונליין או ייעוץ בבית הלקוח או ייעוץ בכל מקום שייתן לך את ההשראה הנכונה,

בכל שעה ובכל עת, בתאום מראש עם המטפל.

להזמנות באתר מאובטח ביותר בשיטת אבטחה הגבוהה ובטוחה SSL .

טיפים וסרטונים שיעזרו לך בזוגיות פייסבוק